F.1 akció – Projektmenedzsment és a projekt-előrehaladás (adminisztratív, műszaki és pénzügyi) monitoringja

A projekt megfelelő működésének, a feladatok sikeres megvalósításának biztosítása érdekében a jól képzett és jól felkészült projektmenedzsment csapat áll fel. Az együttműködés irányelveit külön dokumentumban, a Partnerségi Megállapodásban fektetjük le. A projektben történő szakmai előrehaladást az adott akcióért felelős kedvezményezett felügyeli. A szakmai előrehaladás pénzügyi nyomon követése (azaz az adminisztráció) a kedvezményezetteknél történik, ezen folyamat monitoringját a külső projektmenedzser végzi, aki a projekt kapcsán felmerülő jelentéstételi kötelezettségek betartásáért is felelős.

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. 

F.2 akció – Irányító Bizottság (Steering Committee)

A projekt sikeres végrehajtásához kompetens ellenőrző csoport szükséges a projektben közreműködők koordinálására. A projekt döntéshozó szervezete az Irányító Bizottság, amely 3 fő döntési kompetenciával rendelkező delegált alkot a KASZÓ részéről, 2 fő döntési kompetenciával rendelkező delegált egészít ki az ERTI részéről. Tanácskozási joggal vesz részt az üléseken a külső projektmenedzser, a pénzügyi menedzser, a Vidékfejlesztési Minisztérium delegáltja, valamint a Honvédelmi Minisztérium delegáltja. A Bizottság hathavonta ülésezik (összesen 10), határozatképesség 3 szavazó tag jelenlétekor, a döntéseket egyszerű többséggel hozza a költségvetést érintő kérdések kivételével, ahol egyhangú határozat szükséges.

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember – 2018. június 

F.3 akció – Tréningek, műhelyfoglalkozások a kedvezményezettek dolgozói részére

Annak érdekében, hogy a természet-megőrzési akciók végrehajtására a lehető legnagyobb körültekintéssel kerüljön sor, a projektben résztvevő erdészeti dolgozókat az akció keretében megismertetjük a környezetvédelmi és természet-megőrzési szempontokkal, tudatosítjuk az információhiány miatti esetleges károkozások tényét, illetve a megelőzés ismereteit. Két tréning keretében tervezzük az ismeretek átadását, melyek az alábbi témákra terjednek ki: természetvédelmi szabályozások, a környezetbarát erdészeti tevékenység irányelvei, a projekt fő céljai és akciói, valamint gyakorlati természetbarát működés szempontjai

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember – 2014. március 

F.4 akció – Kapcsolatteremtés és –ápolás más LIFE és/vagy nem-LIFE projektekkel

A kihívások és tapasztalatok megosztása érdekében két nemzetközi látogatást tervezünk hasonló témájú projektek kapcsán. Lehetőségként az alábbi rendezvénytípusok merültek fel a tervezés során: más LIFE+ projekt által szervezett konferencia, hasonló kihívásokkal bíró projektek meglátogatása (tanulmányút), konferencia/tanulmányút fontos nemzetközi természetvédelmi / erdészeti témákban, különös figyelem a horvátországi rendezvényekre, hazai konferenciákon való részvétel.

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember – 2018. augusztus 

F.5 akció – Könyvvizsgálat

Kötelező elem a LIFE+ projektek esetében, aminek célja annak tanúsítása, hogy a könyvelés (adminisztráció) a nemzeti szabályokkal és sztenderdekkel összhangban történt, figyelembe véve a LIFE+ Általános Rendelkezések előírásait.

Végrehajtás időszaka: 2018. április – 2018. június 

F.6 akció – LIFE utáni természetvédelmi terv

A projekt által érintett terület hosszú távú, fenntartható kezelésére irányuló megőrzési terv készül a projekt utolsó évében. A terv fókusza a projekt környezetvédelmi/természetvédelmi gyakorlatainak bemutatása, a szakmai projektmenedzsment, a kommunikációs és projekt utáni kommunikációs eszközök, valamint a jövőben javasolt akciók, tevékenységek, az azokért felelős szervezetek, határidők megnevezése a pénzügyi szempontok figyelembe vételével.

Végrehajtás időszaka: 2018. április – 2018. június 

F.7 akció – A LIFE és KEOP projektek közötti lehetséges szinergiák

A „Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelyfejlesztése a HM Kaszó Zrt. törzsterületén” című KEOP-projekt és az „Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén” című LIFE+ projekt közös hatásainak áttekintése.

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember – 2018. augusztus